DUSZPASTERZE

Kapłani pracujący / rezydujący w naszej parafii

W każdej parafii w archidiecezji przemyskiej pracują kapłani wyznaczenia przez Biskupa Ordynariusza. Sprawują oni swoją posługę w jedności z Biskupem i Ojcem Świętym troszcząc się przy tym o powierzoną im owczarnię. Parafia jest zhierarchizowana, gdyż głównym pasterzem parafii jest Proboszcz, który sprawuje swój urząd na mocy prawa otrzymanego od Biskupa, od którego parafia jest zależna. Urząd proboszcza posiada się do czasu przeniesienia na inną placówkę czy też na inny urząd kościelny (wymaga zgody danego kapłana). Proboszczem można być też do osiągnięcia wieku emerytalnego (Biskup może zgodzić się na dłuższe sprawowanie tego urzędu).
Oczywiście oprócz Proboszcza na parafii pracują wyznaczeni dla niego pomocnicy – księża wikariusze. Zależnie od wielkości parafii może być ich kilku lub w ogóle, decyduje o tym Ordynariusz. Wikariusz ma pomagać w administrowaniu parafią i włączać się w życie tejże parafii poprzez prowadzenie grup parafialnych (oaza, ministranci i lektorzy itd.).
Wyjątkowo na parafii mogą być też księża kapelani, czyli duchowni którzy sprawują duszpasterstwo np. spełniają funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub są duszpasterzami przydzielonej przez Biskupa pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzienny, szpitalny, uczelniany, ludzi pracy, nauczycieli, leśników).
Może się też zdarzyć tak, że na parafii zamieszkiwać będą księża rezydenci, czyli duchowni pomagający w pracach duszpasterskich, którym nie nie przysługują obowiązki wikariusza. Z różnych powodów nie włączają się w pełen sposób w prace w parafii (np. księża emeryci, studenci, pracujący etatowo w urzędach bądź uczelniach kościelnych, księża na urlopach zdrowotnych).

W naszej parafii obecnie pracują:

ks. mgr lic. Tadeusz Baj (proboszcz)


ks. mgr Jan Łamasz (katecheta stały)


ks. mgr Sławomir Jakubowski (wikariusz)