Rada Duszpasterska

 stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.


STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
Z Synodu Archidiecezji Przemyskiej:

§ 1. W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.

§ 2. Rada duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.

§ 3. W skład rady wchodzą z urzędu:
– proboszcz, jako jej przewodniczący,

– rektorzy kościołów,
– wikariusze,
– katecheci
– odpowiedni przełożeni instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

§ 4. Do rady powinni być powołani przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej, członkowie stowarzyszeń i ruchów, w miarę możliwości z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii.

§ 5. Zaleca się, aby doświadczenie członków zespołów synodalnych oraz innych grup zamykających swoją działalność (np. komitet budowy kościoła) zostało wykorzystane w pracy rad parafialnych.

§ 6. Rada powinna liczyć, w zależności od wielkości parafii, dziesięć do trzydziestu osób. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady.

§ 7. Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii postanawia się, aby połowę składu rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wybrani do rady wymagają akceptacji proboszcza.

§ 8. Powołani członkowie parafialnej rady duszpasterskiej mogą otrzymać nominację, którą podpisuje proboszcz i aprobuje dziekan.

§ 9. Inną formą powołania jest odczytanie składu rady w ogłoszeniach parafialnych, po wpisaniu nazwisk do księgi stowarzyszeń i grup apostolskich, która przedstawia się dziekanowi oraz biskupowi podczas wizytacji.

§ 10. Nominacje wystawia się w następującym brzmieniu:

Na mocy uchwał Synodu Archidiecezji Przemyskiej zatwierdzonych 1 stycznia 2000 roku, niniejszym powołuje Panią (Pana) na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii ……………………………. w dekanacie ………………………… Życzę obfitego błogosławieństwa Bożego w pełnieniu tych obowiązków.


§ 11. Ustalony przez proboszcza skład rady zatwierdza dziekan na pierwszym jej posiedzeniu. Dla parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest archiprezbiter, dla parafii archiprezbitera ordynariusz miejsca.

§ 12. Podczas inaugurującego posiedzenia członkowie rady składają przyrzeczenie według następującej formuły:

Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej parafii ……………………. będę spełniał(a) według najlepszej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego.
Tak mi dopomóż Bóg!
Przyrzeczenie to wypowiada się, dotykając ręką księgi Ewangelii, a na zakończenie całując księgę.

§ 13. Kadencja rady trwa pięć lat. Na rozwiązanie rady przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać, pod rygorem nieważności aktu, pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.

§ 14. Gdy członek rady nie może owocnie wypełniać swoich zadań, proboszcz może zachęcić go do rezygnacji. W okolicznościach nadzwyczajnych proboszcz może odwołać członka rady przed upływem kadencji, po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana.

§ 15. W wyjątkowych sytuacjach biskup diecezjalny może zalecić rozwiązanie rady i powołanie jej w nowym składzie.

§ 16. Członkowie rady mogą być powoływani najwyżej na kolejne trzy kadencje.

§ 17. Zaleca się uzupełnienie składu rady podczas trwania kadencji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zawsze jednak musi być zachowana proporcja ustalona w § 7.

§ 18. Uprawnienia parafialnej rady duszpasterskiej wygasają z dniem objęcia kanonicznego parafii przez nowego proboszcza.

§ 19. Posiedzenia rady duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku

(np. luty, wrzesień), ze względu na potrzebę zaprogramowania działań i przyjęcia sprawozdania z ich przebiegu.

§ 20. Każdemu posiedzeniu rady przewodniczy proboszcz, lub w wyjątkowych wypadkach wikariusz na podstawie specjalnego upoważnienia proboszcza.

§ 21. Proboszcz, w porozumieniu ze swoimi współpracownikami oraz niektórymi członkami rady, ustala termin spotkania oraz porządek obrad, w którym zawsze należy uwzględnić propozycje i wolne wnioski.

§ 22. Wszyscy członkowie powinni być powiadomieni o posiedzeniu rady przynajmniej na tydzień przed terminem.

§ 23. Na pierwszym posiedzeniu rady wybiera się sekretarza, który prowadzi księgę protokołów przechowywaną w kancelarii parafialnej. Księgę te przedstawia się podczas wizytacji biskupiej i dziekańskiej.

§ 24. Podczas posiedzeń każdy z uczestników rady winien mieć możliwość swobodnego wypowiedzenia się na tematy ustalone w porządku obrad.

§ 25. Kwestie wątpliwe mogą być poddane głosowaniu rady. We wszystkich sprawach personalnych, np. zatrudnienie lub zwolnienie pracowników kościelnych, itp., głosowanie jest tajne.

§ 26. Na posiedzeniu rady winny być omawiane wszystkie istotne decyzje, dotyczące życia parafialnego w wymiarze duszpasterskim i gospodarczym.

§ 27. Głosowanie wskazuje na myśl i wole większości, której proboszcz, bez poważnej przyczyny, nie powinien lekceważyć, ale ze względu na doradczy charakter rady uchwały nie wiążą proboszcza w podejmowaniu decyzji.

§ 28. Po zakończeniu roku kalendarzowego proboszcz przedstawia radzie (lub jej sekcji do spraw ekonomicznych) księgę kasową, w której dwóch członków składa swoje podpisy.

§ 29. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady może być powodem odwołania członka z jej składu.

§ 30. Różnice stanowisk pomiędzy proboszczem, a członkami rady rozstrzyga dziekan jako instancja nadrzędna, zaś ordynariusz jako instancja wyższa.