31 NIEDZIELA ZWYKŁA 30.10.2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Po Mszy św. o godz. 15.30 nie będzie dzisiaj adoracji, natomiast na godz. 19.00 zapraszamy na modlitwę uwielbienia Chrystusa w Najświętszym Sakramencie przez śpiew i rozważanie słowa Bożego. Dzisiaj o godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe. W przyszłą niedzielę po wieczornym nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych.
 2. We wtorek UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie Mszy św. o godz. 15.30, ponieważ po południu o godz. 14.00 organizowana jest Msza św. na CMENTARZU ZASAŃSKIM
  połączona z procesją za zmarłych. Zachęcamy do nawiedzania cmentarzy i do modlitwy za zmarłych. Przypominamy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św.
 3. W środę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – DZIEŃ ZADUSZNY. Rano Msze św. o godz. 6.30 i 7.00. Po Mszy św. wieczornej modlitwy za zmarłych. Przypominamy, że 1 i 2 listopada można zyskać odpusty za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do spowiedzi, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga, modlitwy za zmarłych oraz dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca św. W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy
  odmówić wspomniane modlitwy. W dniach od 1-8 listopada można zyskać odpust zupełny, w pozostałe dni listopada odpust cząstkowy. Od Dnia Zadusznego codziennie o godz. 17.30 MODLITWA WYPOMINKOWA za zmarłych. Pamiętajmy w modlitwie i ofierze Mszy św. o tych, którzy już odeszli do wieczności. W poniedziałek od godz. 17.00 spowiedź przed urocz. Wszystkich Świętych, aby w stanie łaski móc zyskiwać odpusty za zmarłych. Wyłożone są jeszcze kartki na wypominki.
 4. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Po wieczornej Mszy św. spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej na. W piątek do chorych udamy się o stałych porach. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.00 z udzieleniem Komunii św., o godz. 17.30 modlitwa wypominkowa. W sobotę na godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie połączone z modlitwą wypominkową.
 5. Dziękujemy parafianom z klatki IV bloku nr 17 przy ul. Rogozińskiego za ofiary na sprzątanie i wystrój świątyni. Teraz prosimy o ofiary parafian z klatki V bloku nr 17.
 6. W tym tygodniu w piątek wspominamy w liturgii Kościoła św. Karola Boromeusza. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej w której jak zawsze w tym czasie sporo refleksji związanych z przemijaniem i życiem wiecznym. Warto te tajemnice pogłębiać i w wierze szukać nadziei życia wiecznego.

30 NIEDZIELA ZWYKŁA 23.10.2022.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiejsza Niedziela Misyjna rozpoczyna w całym Kościele TYDZIEŃ MISYJNY, któremu towarzyszy hasło: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Jest on zachętą do bardziej świadomej modlitwy za całe dzieło misyjne i misjonarzy, szczególnie pochodzących z terenów naszej archidiecezji. Chcemy
  wspierać ich naszą modlitwą i składanymi dziś na tacę ofiarami.
 2. Po Mszy św. o godz. 15.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe. RÓŻANIEC codziennie o godz. 17.30, po nim wieczorna Msza św. Zachęcamy parafian do większej frekwencji na modlitwie różańcowej.
 3. W najbliższy czwartek zapraszamy na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 17.00 w salce na plebanii, natomiast kończy się Mszą św.
 4. W przyszłą niedzielę po Mszach św. TOWARZYSTWO ŚW. BRATA ALBERTA będzie zbierało ofiary na rzecz biednych, bezdomnych i potrzebujących wsparcia.
 5. Wyłożone są już kartki na wypominki za zmarłych. Przypominamy o składaniu w zakrystii wypominków, zaznaczając konkretną datę modlitwy za zmarłych. Nie zapominajmy o tych, którzy odeszli, a modlitwą wypraszajmy im łaskę pokoju i radości wiecznej.
 6. Za tydzień w nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu na zimowy.
 7. Dziękujemy parafianom z klatki III bloku nr 17 przy ul. Rogozińskiego za ofiary na sprzątanie i wystrój świątyni. Teraz prosimy o ofiary parafian z klatki IV bloku nr 17.
 8. W poniedziałek w liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie bł. ks. Jana Balickiego, a w piątek świąteczne wspomnienie św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 9. Zachęcamy do lektury NIEDZIELI i GOŚCIA NIEDZIELNEGO. Są już także nowe numery Małego Gościa. Na trwanie wraz z Maryją na modlitwie różańcowej oraz na rozpoczęty tydzień, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

BLASK PRAWDY

List pasterski Episkopatu Polski na obchody XXII Dnia Papieskiego

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Przeżywając dzisiejszej niedzieli XXII Dzień Papieski, pod hasłem Blask
prawdy, chcemy wrócić do orędzia, które św. Jan Paweł II zawarł w encyklice
Veritatis splendor. Celem tego papieskiego pisma, którego polskie tłumaczenie
brzmi Blask prawdy, jest przypomnienie fundamentów moralności
chrześcijańskiej. Pomimo prób jej zniekształcania lub podważania jest ona nadal
dobrą propozycją, która może uczynić życie człowieka szczęśliwym.
I. Kryzys pojęcia prawdy
Współcześnie coraz częściej kwestionuje się istnienie prawa naturalnego,
zapisanego w duszy człowieka. Podważa się również powszechność i
niezmienność jego nakazów. Dramatyczność obecnej sytuacji – jak wskazywał
św. Jan Paweł II – w której wydają się zanikać podstawowe wartości moralne, w
znacznej mierze uzależniona jest od utraty poczucia grzechu (Katecheza. 25
sierpnia 1999 r. Rzym). Człowiek ulega bowiem pokusie, że może zająć miejsce
Boga i sam określać co jest dobre, a co złe (por. Rdz 3,4). W efekcie prawdę
uzależnia się od woli większości, grup interesów, okoliczności, kontekstów
kultury, mody oraz indywidulanych osądów poszczególnych ludzi. Wtedy każde
zachowanie jest uznawane za normę postępowania, a wszystkie poglądy są ze
sobą równe.
Gdy coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu, zatarciu ulegają także
granice między faktem a opinią, reklamą a zmyślnym kłamstwem. Podczas
korzystania z Internetu nieustannie towarzyszą nam algorytmy. Dobierają one
wyszukiwane i przeglądane przez nas treści tak, aby były jak najbardziej
dostosowane do naszych zainteresowań i oczekiwań. To jednak utrudnia dotarcie
do obiektywnej prawdy. W przestrzeni medialnej mamy coraz częściej do
czynienia z tzw. faktami alternatywnymi (ang. fake news). Konsekwencją  tego
jest spadek zaufania do wszelkich publikowanych treści. W erze postprawdy nie
tylko mamy prawdę i kłamstwo, lecz także pojawia się trzecia kategoria
niejednoznacznych stwierdzeń tj. mijanie się z prawdą, przesada, koloryzowanie
rzeczywistości.
W świecie, w którym zanika umiejętność rozróżniania prawdy od kłamstwa
kultura zamyka się także na sens oraz wartość człowieczeństwa. Wypaczeniu
ulegają takie pojęcia jak miłość, wolność, wspólnota a także samo określenie
osoby ludzkiej i jej praw. Tragicznym potwierdzeniem tego procesu jest aborcja,
którą ukazuje się jako „prawo wyboru” małżonków, a zwłaszcza kobiety. Dzieci
traktowane są jako przeszkoda w rozwoju rodziców, a rodzina staje się instytucją
ograniczającą wolność swoich członków. Procesy te uderzają w filary cywilizacji i
kwestionują dziedzictwo kultury chrześcijańskiej.
II. Nierozerwalny związek pomiędzy prawdą, dobrem i wolnością

Odnowa życia moralnego może dokonać się jedynie poprzez ukazanie
prawdziwego oblicza wiary chrześcijańskiej, która jest poznaniem Chrystusa (VS,
88). Dlatego tak ważna dla Kościoła i świata jest Encyklika o „blasku prawdy”
(Veritas splendor). Jedynie blask Prawdy, którą jest Jezus, może oświecić umysł
tak, by człowiek mógł odkryć sens swojego życia i powołania oraz odróżnić dobro
od zła.
Prawda, którą przynosi Chrystus staje się tym samym mocą, która wyzwala
człowieka. W ten sposób odkrywa on, że wolność człowieka i Boże prawo nie są
ze sobą sprzeczne, ale przeciwnie – wzajemnie się do siebie odwołują (VS, 17).
Harmonia między wolnością a prawdą wymaga niekiedy ofiary i trzeba za
nią płacić wysoką cenę. Potwierdza to Kościół wynosząc do chwały ołtarzy
licznych świętych, którzy słowem i czynem świadczyli o prawdzie moralnej aż do
męczeństwa, woleli umrzeć niż popełnić grzech. Także każdy z nas jest
powołany do  składania takiego świadectwa wierze, nawet za cenę cierpień i
ofiar.
III. Formacja sumienia
Przestrzenią dialogu prawdy i wolności w każdym człowieku jest sumienie.
To tu dokonuje się osąd praktyczny, czyli co należy czynić, a czego unikać.
Sumienie nie jest jednak wolne od niebezpieczeństwa błędu. Dlatego kluczowym
zadaniem duszpasterzy i wychowawców, ale także każdego wierzącego jest
troska o formację sumienia. Tylko bowiem uformowane sumienie pozwala
człowiekowi dostosowywać się do obiektywnych norm moralności i uniknąć ślepej
samowoli w podejmowaniu decyzji (por. KDK 16). W tym zadaniu nieodzowną
pomoc stanowi wielkie dzieło pontyfikatu św. Jana Pawła II, jakim jest Katechizm
Kościoła Katolickiego. Pozostaje on bowiem punktem odniesienia w naszych
codziennych wyborach i ocenach rzeczywistości.
Misję formacji sumień Kościół realizuje także poprzez regularną katechezę
dzieci, młodzieży i dorosłych, formację w ruchach i stowarzyszeniach, a także
coraz częściej w mediach społecznościowych, m.in. w formie odpowiedzi na
stawiane pytania. Kluczowa jest praca spowiedników i kierowników duchowych,
którzy poprzez rozmowy, pouczenia, a przede wszystkim poprzez sprawowanie
sakramentów kształtują ludzkie sumienia. W tym miejscu zachęcamy do osobistej
formacji wszystkich wierzących, która dokonuje się poprzez codzienną praktykę
modlitwy rachunkiem sumienia i częstą spowiedź.
IV. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II
Formacją sumień młodych ludzi zajmuje się również Fundacja „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. Wspomina absolwentka programu stypendialnego
Magdalena – Fundacja była dla mnie oparciem i duchowym domem, do którego
lubię wracać. Świadomość, że w tym samym mieście żyją osoby, które kierują się
podobnymi wartościami i potrafią zrozumieć moje wątpliwości lub wspólnie
poszukiwać odpowiedzi na nurtujące pytania, była bardzo budująca w czasie
studiów. Fundacja co roku swoją opieką obejmuje blisko dwa tysiące zdolnych
uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości
całej Polski, a w ostatnim czasie także z Ukrainy.

Dzisiejszej niedzieli, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach
publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie „żywy pomnik” św. Jana
Pawła II. Dziś, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane
ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie przywrócić nadzieję w
sercach młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych
aspiracji dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie,
nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków, będzie wyrazem naszej
solidarności i wyobraźni miłosierdzia. Na czas owocnego przeżywania XXII Dnia
Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce obecni na Zebraniu
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem 6-7 czerwca 2022 r.

29 NIEDZIELA ZWYKŁA 16.10.2022.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Przeżywany dzisiaj XXII DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem BLASK PRAWDY jest
  zachętą do zgłębiania przesłania naszego wielkiego Rodaka. Po Mszach św. będą
  zbierane datki do puszek na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych
  rodzin w ramach Fundacji DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA. Serdecznie
  dziękujemy za wsparcie tego żywego pomnika św. Jana Pawła II.
 2. Po Mszy św. o godz. 15.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 17.30
  nabożeństwo różańcowe. RÓŻANIEC w naszym kościele codziennie o godz. 17.30,
  a po nim wieczorna Msza św. Gorąco zachęcamy do licznego udziału w tej modlitwie
  w świątyni, a także odmawiajmy go wraz z dziećmi w gronie rodzinnym.
 3. Dzisiejszej niedzieli wypada rocznica święceń biskupich abpa seniora Józefa
  MICHALIKA. Wypraszajmy zdrowie i siły ducha potrzebne w apostolskiej posłudze.
 4. W najbliższy czwartek zapraszamy na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem
  uczniów klas VII SP. Początek o godz. 17.00 w salce na plebanii, kończy się Mszą św.
 5. W sobotę 22 października – PIELGRZYMKA DZIEŁA POMOCY
  POWOŁANIOM do relikwii bł. ks. Jana Balickiego. Spotkanie modlitewne w
  Archikatedrze rozpocznie się o godz. 9.30 modlitwą przy relikwiach ks. Jana, o godz.
  10.00 Mszy św. będzie przewodniczył abp Adam Szal. Po modlitwie w katedrze,
  poczęstunek i sztuka teatralna w wykonaniu alumnów odbywać się będą w
  Seminarium Duchownym.
 6. Wyłożone są już kartki na wypominki za zmarłych. Przypominamy o składaniu w
  zakrystii wypominków, zaznaczając konkretną datę modlitwy wypominkowej.
 7. Dziękujemy parafianom z klatki II bloku nr 17 przy ul. Rogozińskiego za ofiary na
  sprzątanie i wystrój świątyni. Teraz prosimy o ofiary parafian z klatki III bloku nr
  17.
 8. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
   poniedziałek – św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika
   wtorek – św. Łukasza, Ewangelistę i patrona Służby Zdrowia
   czwartek – św. Jana Kantego
   sobota – św. Jana Pawła II, papieża
 9. Zachęcamy do lektury NIEDZIELI i GOŚCIA NIEDZIELNEGO. Są jeszcze specjalne
  numery Gościa Dotyk Miłosierdzia, poświęcone tajemnicy i kultowi Bożego Miłosierdzia w
  cenie 12 zł. Na trwanie wraz z Maryją na modlitwie różańcowej oraz na rozpoczęty tydzień,
  przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa.